Polityka Prywatności


Polityka prywatności

 

W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

 

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

 

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których SPC jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których SPC przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. SPC realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, zgodnie z tymi przepisami.

 

Poniżej wskazujemy pełne dane SPC jako administratora danych osobowych:

Konrad Januszek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA CHIRURGICZNA KONRAD JANUSZEK z siedzibą w Józefosławiu, ul. Sasanki 1, 05-509 Józefosław, zwana w niniejszej polityce prywatności SPC.

 

W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza SPC?

 

Chcemy zachować przejrzystość w zakresie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których SPC przetwarza dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy niniejszą Politykę prywatności.

 

Jednocześnie chcemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym szczególności przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami.

 

  1. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowej prowadzone przez SPC lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną

 

Osoby fizyczne odwiedzające naszą stronę internetową dostępną pod adresem https://www.doktorjanuszek.pl/ mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Strona internetowa ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.). Jeśli chcą Państwo przeglądać naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są nam potrzebne ze względów technicznych, aby wyświetlać naszą stronę internetową oraz zagwarantować jej stabilność i bezpieczeństwo (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 z. 1 lit. f RODO) takie jak adres IP, data i godzina zapytania, różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time, treść żądania (konkretna strona, status dostępu/ kod odpowiedzi http, przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.

 

Cookies

Ponadto podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w pamięci Państwa komputera i przyporządkowane do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki. Dzięki nim do podmiotu, który wysyła plik cookie (w tym przypadku do nas), docierają określone informacje. Pliki cookies nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Dzięki nim strona internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. W związku z polityką SPC dane są zaszyfrowane co uniemożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

 

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies typu transient cookies i persistent cookies, których zakres i sposób działania zostaną objaśnione poniżej:

 

  • Transient cookies to pliki wykorzystywane czasowo, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności sesyjne pliki cookies. Zapisują one tzw. identyfikator sesji, umożliwiający przyporządkowanie różnych zapytań przeglądarki do wspólnej sesji. Dzięki temu możliwe jest ponowne rozpoznanie Państwa komputera, jeśli powrócą Pastwo na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookies są usuwane po zamknięciu przeglądarki.
  • Persistent cookies to trwałe pliki usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od rodzaju pliku. Pliki cookies można w każdej chwili usunąć, korzystając z ustawień bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

 

Ustawienia przeglądarki można dowolnie skonfigurować i np. odrzucić przyjmowanie plików cookies podmiotów trzecich lub wszystkich plików cookies. Zwracamy jednak uwagę, że wówczas nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

 

Logi dostępowe

Możemy zbierać informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności strony internetowej. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danej osoby odwiedzającej stronę internetową.

 

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danej osoby odwiedzającej stronę internetową na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej bywają przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Państwa adres IP zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.

 

Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.

 

Można zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą Państwo i zainstalują wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

 

Informacje dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de.

 

Podstawy prawne przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników ze strony internetowej SPC możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. Przykładowo:

– dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą;

– niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

  1. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z SPC w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów SPC, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z SPC

 

Poza danymi osobowymi opisanymi wyżej od osób fizycznych, które kontaktują się z SPC w celu uzyskania informacji o ofercie, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z SPC, zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W szczególności, osoby te mogą wysłać nam e-maila za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Wiadomości takie zawierają adres e-mail, imię i nazwisko oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości.

 

Podstawy prawne przetwarzania

Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do SPC lub w celu odpowiedzi na zadane nam zapytanie, a także realizacji żądania zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

 

  • Przetwarzanie danych osobowych klientów SPC i potencjalnych klientów

 

SPC przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z klientami SPC niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe). Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się SPC (w tym zarówno system CRM). Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe.

 

Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:

– usprawiedliwionym interesie SPC jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń),

– zgodzie,

– obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

 

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

– usprawiedliwionym interesie SPC jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych),

– zgodzie.

 

 

  1. Przetwarzanie danych osobowych w związku z dostarczaniem wiadomości w ramach newsletter

 

Wyrażając na to stosowną zgodę, mogą Państwo prenumerować nasz newsletter, w którym informujemy o naszej aktualnej ofercie. Przy zgłoszeniu do naszego newslettera wykorzystujemy tzw. procedurę double opt-in. Oznacza to, że po zgłoszeniu przesyłamy Państwu na podany adres e-mail wiadomość, w której prosimy o potwierdzenie, że życzą sobie Państwo otrzymywać newsletter. Jeśli zgłoszenie nie zostanie potwierdzone w ciągu 24 godzin, Państwa informacje zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po miesiącu. Poza tym zapisujemy Państwa adresy IP oraz daty i godziny zgłoszenia i potwierdzenia. Celem procedury jest potwierdzenie Państwa zgłoszenia i możliwość wyjaśnienia ewentualnego nadużycia Państwa danych osobowych.

 

Dane obowiązkowe, wymagane do przesłania newslettera, to adres e-mail, imię i nazwisko. Podanie dalszych, specjalnie oznaczonych danych jest dobrowolne. Te dane są wykorzystywane do spersonalizowanego kontaktu. Po otrzymaniu potwierdzenia zapisujemy podane wyżej dane w celu przesłania newslettera. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 z. 1 lit. a) RODO.

 

W każdej chwili mogą Państwo odwołać zgodę na przesyłanie newslettera oraz zrezygnować z jego otrzymywania. Odwołanie można zgłosić, klikając link podany w każdym newsletterze, przez e-mail wskazany w niniejszej polityce prywatności lub przesyłając wiadomość, korzystając z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej.

 

Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:

– usprawiedliwionym interesie SPC jako administratora danych,

– zgodzie,

– obowiązkach wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

 

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

– usprawiedliwionym interesie SPC jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych),

– zgodzie.

 

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

 

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez SPC. Podkreślamy, że nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

1) w przypadku, gdy SPC przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

2) w przypadku, gdy SPC przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3) przypadku, gdy SPC przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

 

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów
w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a SPC ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu SPC powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które SPC przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

– ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

– podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz SPC

– podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz SPC

– pozostali podwykonawcy SPC, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta SPC, a także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy

– firmy windykacyjne (przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu)

– audytorzy i biegli rewidenci, adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi

– organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej (przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

 

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a SPC jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@doktorjanuszek.pl. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

 

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@doktorjanuszek.pl.

 

Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza SPC można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: kontakt@doktorjanuszek.pl.

 

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres kontakt@doktorjanuszek.pl.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

 

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych wskazujemy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

 

Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres kontakt@doktorjanuszek.pl.

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez SPC albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez SPC. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres kontakt@doktorjanuszek.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

 

Osoby, których dane osobowe przetwarza SPC, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli SPC będzie związana takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu nastąpiła w dniu 18 października 2018 r.